DE NUMMER 1 IN HET WATERDICHT MAKEN VAN KELDERS

Nog vragen over onze werkwijze of vrijblijvend een prijsopgave ontvangen?

Klantbeoordelingen
(8.5/10)

Algemene voorwaarden Van Toog

1. Uitvoering

1.1. Opdrachtnemer: Van Toog, onderdeel van Almexx B.V. (inschrijvingsnummer 08099570), hierna te noemen 'Van Toog'. De werkzaamheden worden uitgevoerd door, en onder verantwoordelijkheid van, een bij ons aangesloten bouwkundig bedrijf en dus niet door Van Toog. 

1.2. Definitiebepaling: 

- Klant: De opdrachtgever. Persoon die kelderlekkage heeft. 
- Kelderexpert: De afnemer. Bouwkundig bedrijf gespecialiseerd in het repareren van kelders conform de Van Toog-werkwijze. 
- Van Toog: Bemiddelaar tussen klant en kelderexpert. 
- Almexx B.V.: eigenaar van Van Toog.

2. Toepasselijkheid voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Van Toog en klant, voor zo ver van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk door beide partijen is afgeweken.

3. Overeenkomst

3.1. De overeenkomst komt tot stand doordat een door Van Toog uitgebrachte prijsopgave door de klant (schriftelijk, per e-mail of anderszins) wordt bevestigd.

3.2. De werkzaamheden worden door de kelderexpert gepland nadat er formeel akkoord aan Van Toog is gegeven door klant.

3.3. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door klant direct na ontdekking, doch uiterlijk binnen 24 uur na ontdekking van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld aan de kelderexpert die de werkzaamheden heeft verricht, met een kopie aan Van Toog.

4. Aansprakelijkheid

4.1. Van Toog is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, gemaakt door ingeschakelde kelderexperts. Ingeschakelde kelderexperts zijn zelf verantwoordelijk voor fouten en/of nalatigheid, Van Toog neemt deze schade niet over. Onder fout wordt verstaan: nalatigheden, vergissingen, verzuimen, onachtzaamheden of dergelijke fouten begaan bij de uitvoering van de overeenkomsten, welke fouten onder normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening hadden kunnen worden vermeden.

4.2. Indien Van Toog aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, beperkt tot het bedrag dat voor de verrichte werkzaamheden en/of verleende diensten in rekening is gebracht, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft en maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Van Toog wordt uitgekeerd. Hierbij is de totale aansprakelijkheid van Van Toog voor door klant geleden schade ongeacht de wijze waarop een eventuele vordering wordt gegrond, hetzij ontoerekenbare tekortkoming, hetzij op onrechtmatige daad of anderszins.

5. Betaling

5.1. De betaling dient 25% vooraf als aanbetaling gedaan te worden. Dit bedrag dient de dag voor aanvang werkzaamheden door Van Toog ontvangen te zijn. Het restant dient na voltooiing werkzaamheden te worden voldaan. Wanneer deze niet op tijd is betaald, wordt de opdracht niet uitgevoerd.

5.2. Alle facturen te voldoen binnen zeven dagen. Mocht dit niet tijdig gebeuren, gaat de factuur naar incasso. 

6. Garantie

6.1. Op de prijsopgave zijn van toepassing de garantie(s) zoals deze door de leveranciers van de door ons verwerkte materialen worden verstrekt. Dit wil zeggen vijftien jaar garantie op waterdichtheid. Het garantiebewijs wordt opgemaakt door de uitvoerende kelderexpert.

6.2. Garantiebescheiden worden overhandigd door kelderexpert na voldoening totale factuur. Kijk op de garantie-pagina voor de volledige voorwaarden.

6.3. Garantiebepalingen zijn alleen van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken / het uitgevoerde werk.

7. Annulering / opschorting / ontbinding van de overeenkomst

7.1. Indien er niet wordt voldaan aan de aanbetaling wordt de kelderreparatie niet uitgevoerd.

8. Overmacht

Bij overmacht mag de kelderexpert van de planning afwijken. Onder overmacht vallen onder meer werkstaking, stagnatie der toelevering, bedrijfsstoring, grondstoffengebrek, prijsstijgingen als gevolg daarvan en storingen in het productieproces, zowel van de kelderexpert als van de toeleveranciers. Deze zaken geven het recht tot het annuleren van de overeenkomst voor zo ver de werkzaamheden nog niet uitgevoerd waren, of nog niet zijn aangevangen, zonder enige verplichting tot schadevergoeding. In geval van tijdelijke overmacht heeft de kelderexpert het recht om te kiezen tussen opschorting van de levering of annulering van het nog niet uitgevoerde gedeelte.

Live chat - Online